اوپس!! برگشتم!

نمیدونم چی بگم... بعد از حدود دو هفته در به دری دوباره به دنیای بیکران وب برگشتم. فقط نپرسید کجا بودم، فقط قول میدم در طی این چند روز همه قولهایی رو که داده بودم عملی کنم. اول از همه، بخش چهارم آموزش و ... به هر حال ممنون از اینکه منو هنوز یادتونه.

:(