$سن + 1!

تولد تولد تولدت مبارك! بيا شمعا رو فوت كن كه صد سال مجبوري زنده باشي! امروز تولدمه...!‌ آه..!‌ چه روز خجسته‌اي!

< ?php //Life $age = $life['Db']->get("SELECT age FROM `life` WHERE `name` = 'sallar'"); $age += 1; $life['Db']->save('life', 'age', $age); $life['Cache']->save('age', $age);flush(); //Life's like a W.C. die(); ?>

اينم برنامه زندگي من. خوب برنامه نويسي شده؟ فقط حيف كه پشت سر هم Fatal Error ميده! ميگه: You have to live ! الان چند ساعته كه وارد ۱۸ سالگی شدم

بدرود